Služby

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- tento pojem nenajdete v české legislativě. Zákoník práce

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zaměstnavatel povinen zajistit:

  • při nástupu zaměstnance do práce tzv.  vstupní školení
  • opakované (periodické) školení
  • při změně pracovního zařazení nebo změně druhu práce
  • při zavedení nové technologie nebo změně ve výrobních, pracovních a technologických postupech
  • při dalších okolnostech, které mohou mít přímý vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Žádný zákon nestanovuje, jak často by se mělo školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci opakovat. Mělo by se opakovat tak často, aby to odpovídalo povaze práce a z ní vyplývajících rizik.

 

Obvykle je doba opakování 1x za rok, za dva roky.

Školení poskytované naší společností je rozděleno do několika oblastí. První oblastí je školení námi nazývané - obecné. Je to v podstatě úvod do základních právních a ostatních předpisů a rizik na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které předpokládáme, že se dotýkají téměř všech profesí. A dále navazující školení profesní, vedoucích zaměstnanců, zvláštní odborné způsobilosti apod.

Závěrem školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci poskytovaného naší společnosti je doklad o školení – ověření znalostí formou testu a doklad o školení na pracovišti.


Požární ochrana

Nedílnou součástí zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v každé firmě nebo společnosti, OSVČ z toho nevyjímaje, je zajištění požadavků požární ochrany. Je to souhrn opatření, kterými lze zabránit vzniku  požáru  nebo omezit jeho ničivé důsledky. Tyto opatření vycházejí z požadavků platných předpisů a norem v oboru požární bezpečnosti.

Cílem požární ochrany je prevence a povinnost pro každého počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru. V případě, že již požár vznikne je stanovena povinnost poskytnout  součinnost  při jeho zdolávání.


Koordinátor BOZP na staveništi

Koordinátora BOZP na staveništi koordinuje činnosti všech účastníků stavby vedoucí k eliminaci potenciálních rizik vzniklých na staveništi.

Cílem je vyhledávat rizika vykonávaných činností všech zhotovitelů na staveništi, vzájemně informovat všechny zhotovitele o rizicích dle postupu prací na staveništi a tím minimalizovat ohrožení života a zdraví zúčastněných osob v rámci stavby.


Safetynela s.r.o. je poměrně mladá společnost, má však  více jak 35 let zkušeností. Bezpečností a ochranou zdraví při práci a požární ochranou se zabýváme od roku 1984.

Mimo nabízených on-line školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci poskytujeme kompletní služby |Koordinátora BOZP na staveništi s vysokou efektivitou a za velmi nízké ceny.